İletişim Hattı +90 (0286) 566 53 00
Merkezi Yurtdışı Türkiye Şubesi

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak Gelibolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır.

Müracaat evrakları arasına internet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmeli, şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli ve kuruluş başvurusuna ilişkin ibraz edilen evrak dökümünü içermelidir.

 • Dilekçede; şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

​2-) Kuruluş bildirim formu ( 1 nüsha )

3-) Oda kayıt beyannamesi

 • Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin resimleri bulunmalıdır.

4-) Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı.**  ( 1 nüsha )

​5-) Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetkininin şubeyi tam/her hususta temsile yetki olduğu  belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin**  aslı. ( 1 nüsha )

6-) Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı.**  ( 1 nüsha )

7-) Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gereken belgeler.**

8-) Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği.**

9-) Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi; şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin  aslı (yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde tercümesi noter tasdikli sureti) ( 1 nüsha )

10-) Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

​11-) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin yabancı uyruklu olması halinde  tercümesi noter onaylı pasaport suretleri.

12-) Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin TTK md. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannameleri

(**)Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

ÖNEMLİ BİLGİ:

 • Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı;

         “Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + İstanbul Merkez Şubesi” şeklinde belirlenmelidir.

          Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi

 • Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak Gelibolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez veya Türkiye Şubesi tarafından alınan adres değişikliğine ilişkin kararın noter onaylı sureti.

 • Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak Gelibolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan müdür atamasına ilişkin kararın** noter onaylı sureti.

3-) Şube müdürünün TTK md. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannamesi

4-) Şube müdürü yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü

5-) Şube müdürünün görevi kabul ettiğine dair belge

(**)Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak Gelibolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan sermaye artırımına ilişkin kararın** noter onaylı sureti.

(**) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak Gelibolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan tasfiyeye giriş kararının** noter onaylı sureti. (Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı ve Türkiye’de yerleşik olması şarttır)

3-) Tasfiye memurunun TTK md. 40’a göre düzenlenmiş imza beyannamesi.

4-) Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair belge

(**) Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak Gelibolu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılmalıdır.

1-) Dilekçe

 • Yetkili (müşterek yetki olması halinde yetkililer) tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya noter onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Merkez tarafından alınan  tasfiye bilançosunun kabulüne ilişkin  kararın** noter onaylı sureti.

3-) Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış, karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı)

(**)Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (Apostil) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

Tescil İşlemleri

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam